Privacy Policy

Adatvédelmi Tájékoztató
Verzió: 1.0

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) arról tartalmaz információkat, hogy a Magyarországon, a Budapesti Törvényszék által bejegyzett DBH Europe Korlátolt Felelősségű Társaság miként kezeli az Ön személyes adatait a társaság által üzemeltetett deepbluehealth.hu („Weboldal”) weboldalon. Társaságunk cégjegyzékszáma 07-09-013818, bejegyzett székhelyének címe: 8000 Székesfehérvár, Nefelejcs utca 41., Adószámunk 14136838-2-07 („DBH” „Adatkezelő” vagy „Mi” vagy „Minket”).

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kezelt adatok vonatkozásában adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

Tájékoztatóban használt fogalmak
Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt fogalmak jelentését az alábbi bekezdés tartalmazza.

Személyes Adat: bármely Önre vonatkozó információt, amely alapján Önt közvetlen vagy közvetett módon azonosítani tudjuk. Személyes Adat a név, azonosítószám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az Ön testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális tulajdonságára vonatkozó egy vagy több tényező.

Adatkezelés: Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Ön: a Weboldal bármely felhasználója vagy olyan alkalmazás használója melynek adatait Mi kezeljük.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely személyes adatokat a Mi megbízásunkból kezel.


I. Adatkezelési Irányelvek

a) Személyes Adatait a jogszabályi elvárásoknak megfelelően, méltányosan és átlátható módon kezeljük.

b) Személyes Adatait kizárólag jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott, jogszerű célból kezeljük.

c) Nem kezeljük olyan Személyes Adatait, amelyek nem alkalmasak, relevánsak vagy szükségesek az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok eléréséhez.

d) Mindent megteszünk, hogy Személyes Adatai pontosak és naprakészek legyenek. Minden észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy a pontatlan Személyes Adatokat töröljük vagy helyesbítsük.

e) Az Ön Személyes Adatait olyan formában tároljuk, amely lehetővé teszi, hogy Önt csak a Személyes Adatok kezelése céljából és csak a szükséges ideig tudjuk beazonosítani.

f) Személyes adatait olyan módon kezeljük, amely biztosítja a személyes adatok kezelésének megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

II. Miért és hogyan kezeljük Személyes Adatait?
Legtöbb esetben a Személyes Adatait annak érdekében kezeljük, hogy szolgáltatásainkat nyújtsuk Önnek. Azonban az adatok kezelésének más célja is lehet (pl.: törvényben foglalt kötelezettségeink teljesítése). Részletes tájékoztatás az adatkezelési célokról és a kezelés egyéb, vonatkozó körülményeiről az alábbiakban célok szerint csoportosítva olvasható.

A Személyes Adatok kezelése során automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem végzünk, ellenkező esetben Önt erről közvetlenül tájékoztatjuk.

 

a. Hírlevelek és direkt marketing ajánlatok

Személyes Adat kezelésének célja: Látogatók tájékoztatása a DBH-val kapcsolatos hírekről, aktuális ajánlatokról.

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Kezelt Személyes Adatok kategóriái: Az Ön által biztosított adatok.

Személyes adatok tárolásának időtartama: A vonatkozó Személyes Adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük (pl.: hírlevélről leiratkozás).

Személyes Adatok címzettjei: 
Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC

Kb. kéthavi újdonságok és Adatfeldolgozó hírlevelek megküldéséhez a Mailchimp rendszerét használjuk.


b. Ügyfélszolgálat

Személyes Adat kezelésének célja: Észrevételek, panaszok kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Kezelt Személyes Adatok kategóriái: Az Ön által megadott adatok.

Személyes adatok tárolásának időtartama: Az adatokat a bejelentett probléma megoldásának napját követő 5 év elteltével töröljük.

Személyes Adatok címzettjei: Adattovábbításra nem kerül sor.

 

c. Vásárlás

Az adatkezelés célja: A webshopon keresztül termékek vásárlása és kiszállítása

Az adatkezelés jogalapja: A DBH és az Ön között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok megőrzésére a szerződés teljesítését követő 5 évig kerül sor.

Adattovábbítás: Adattovábbításra sor kerülhet a fulfilment és logisztikai partnereink számára az áru szállítása céljából.

 

d. Számlázás
Az adatkezelés célja: A vásárláshoz kapcsolódó számla kiállítása és megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: A DBH jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: A számlakép megőrzésére 8 évig kerül sor.

Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor.

 

III. Adatfeldolgozók
Az üzleti tevékenységünkhöz kapcsolódó támogató szolgáltatásokhoz adatfeldolgozók közreműködését vesszük igénybe, és ezen szolgáltatások nyújtása céljából a Személyes Adatait továbbíthatjuk ilyen szolgáltatók részére. A fenti II. pont tartalmazza az általunk alkalmazott adatfeldolgozókat.
Mindig garantáljuk a megfelelő és alkalmas biztosítékok alkalmazását az EGT-n kívüli adatok továbbításakor.
Az Egyesült Államokban működő partnereink esetében biztosítjuk, hogy az ilyen beszállítók az EU-USA és a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs Keretrendszer (Privacy Shield Framework) részét képezik. További információ:
https://www.privacyshield.gov/welcome

 

IV. Az általunk kezelt adatokra vonatkozó jogai
Az általunk végzett adatkezelési tevékenység vonatkozásában Önt a Személyes Adataival kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg:
• A hozzáférés joga

Ön hozzáférést kérhet tőlünk az általunk kezelt Személyes Adatai tekintetében, valamint tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok kategóriáiról, milyen címzetteknek továbbítjuk, illetve tesszük hozzáférhetővé a Személyes Adatait, továbbá milyen időtartamban kezeljük azokat, az Önt megillető jogokról a Személyes Adatok általunk történ kezelése tekintetében, illetve az adatvédelmi hatósághoz forduláshoz fűződő jogáról. Továbbá, abban az esetben, ha a Személyes Adatait nem Öntől, hanem más forrásból gyűjtjük, joga van tájékoztatást kapni az adatok forrásáról, valamint arról, hogy alkalmazunk-e automatikus döntéshozatali vagy hasonló eljárásokat, ideértve azok működésének logikáját, valamint az ilyen formában történő adatkezelés jelentőségét valamint, hogy ez Önre nézve milyen várható következményekkel jár. Tájékoztatást kérhet továbbá arról, hogy továbbítjuk-e, és milyen feltételekkel Személyes Adatait az EGT-n kívülre.

Amennyiben ezt kéri, az általunk kezelt Személyes Adatairól másolatot biztosítunk Önnek.

• helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

• törléshez való jog

Kérésére Személyes Adatait haladéktalanul töröljük, az alábbi esetekben:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a Személyes Adatainak kezelése jogellenes;
e) a Személyes Adatait az alkalmazandó jog alapján törölni kell.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy jogosultak vagyunk nem törölni a Személyes Adatait, amennyiben azok szükségesek – többek között – a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának biztosításához, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából.

• Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) már nincs szükségünk a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

• tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a Személyes Adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük, Önnek jogában áll az adatok ilyen célú kezelésével szemben tiltakozni, ideértve a hasonló direkt marketing célokból történő profilalkotást is.
Önnek ezen felül általános joga az adatkezeléssel szemben tiltakozni, amennyiben az adatkezelési tevékenység jogalapja a mi jogos érdekünk vagy harmadik fél jogos érdeke.

• adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. Továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Személyes Adatainak általunk egy másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

• hozzájárulás visszavonásának joga

Önnek joga van bármely időpontban visszavonni a hozzájárulását, amely nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A fenti jogai gyakorlásával kapcsolatos intézkedéseket késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megtesszük. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről Önt az okok feltüntetésével értesítjük.

Abban az esetben, ha ilyen kérelmet elektronikus úton nyújtja be, lehetőség szerint elektronikus úton tájékoztatjuk Önt kivétel, ha ezt más formában kéri.

Abban az esetben, ha nem tesszük meg a szükséges intézkedéseket a kérelmére vonatkozóan, tájékoztatjuk Önt az okokról a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül. A feldolgozással kapcsolatos jogaink gyakorlásához szükséges lépéseket megteszünk, kivéve, ha a kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzó.

Amennyiben megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

 

V. Jogorvoslatok
Amennyiben nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, vagy úgy érzi, hogy jogai sérültek, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: H-1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, web: http://naih.hu/). Személyiségi jogainak sérelme esetén a Fővárosi Törvényszékhez, vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat (további információ: https://birosag.hu/birosag-kereso).

 

VI. Vegyes rendelkezések
Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség szerint módosítjuk. Abban az esetben, ha módosítjuk a tájékoztatót, azt a szokásos módon bejelentjük és közzétesszük (például e-mailen vagy a weboldalon). Kérjük, alkalmanként tekintse át Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

 

Privacy Policy for New Zealand site:

We value your privacy and make it a priority to safeguard your personal information.

We do not sell or rent your personal information to third parties for commercial gain.  We will never give, lease, sell or otherwise disclose your personal information to third parties, other than for the specific purposes outlined below. If you have any questions your personal data you may contacts us on the details below.


Deep Blue Health New Zealand Limited (Deep Blue Health)
collects some personal data from you when you place an order, register an account or subscribe to our e-newsletter. We use this information to provide the services requested, maintain guarantee records and if you agree, to send you information about products and special offers through our e-newsletter.

What personally identifiable information is collected?

Deep Blue Health collects information from it's customers in a fair and lawful manner for the purposes of customer identification, providing services and billing and related administration.

When you place an order on our website we collect data, such as name, address, e-mail address, and telephone numbers for customers through the checkout on the Deep Blue Health e-commerce site.

E-newsletter

If you choose to subscribe to our e-newsletter Deep Blue Health will retain your email address, name and country of billing for the purpose of direct marketing campaigns. Customers and prospects are not obliged to provide such information and may choose to opt-out of such direct marketing campaigns by contacting info@deepbluehealth.co.nz. You can also unsubscribe to newsletters but clicking on the unsubscribe link at the bottom of the email.

Deep Blue Health may keep a record of any correspondence with customers and newsletter subscribers until it is no longer necessary.

We do not share your personal data with any other organisation for the purposes of marketing.

Uses made of the information

Deep Blue Health uses information held about you in the following ways:

To provide you with information and services that you request from Deep Blue Health or which Deep Blue Health feels may interest you, where you have consented for such purposes;

  • To carry out its obligations in any contracts with you;
  • To allow you to participate in interactive features of the Deep Blue Health service, when you choose to do so; and
  • To notify you about the changes to the Deep Blue Health service, including new product announcements.
  • To conduct internal administration of Deep Blue Health's business.

Are Cookies used?

Deep Blue Health may collect information about your computer and browsing preferences, including where available your IP address, operating system and browser type, for system administration purposes. This is statistical data about website visitor's browsing actions and patterns, and does not identify any individual.

In some circumstances, Deep Blue Health uses cookies to enhance the functionality of the service we offer our customers. A cookie is a small data file on the hard drive of your computer. Deep Blue Health uses cookies to identify a customer and to store registration details so that the customer is no longer required to re-enter these details on subsequent visits.

Please note that Deep Blue Health may use technology service providers to help us monitor our website usage. Some of these service providers may collect non-personal information through cookies on our behalf. These vendors are obliged to comply with the terms of this privacy policy.

Re-marketing Cookies

Deep Blue Health also uses 3rd party vendor re-marketing tracking cookies, including the Google Adwords tracking cookie. If you accept this cookie the advertising display network will display relevant ads tailored to you based on what parts of the Deep Blue Health website you have viewed by placing a cookie on to your web browser. THIS COOKIE DOES NOT IN ANYWAY IDENTIFY YOU OR GIVE ACCESS TO YOUR COMPUTER. The display advertising network allows us to tailor our marketing to better suit your needs and only display ads that are relevant to you.

This allows us to make special offers and continue to market our services to those who have shown interest in our service.

You may refuse to accept cookies by changing the setting on your browser which allows you to refuse the setting of cookies. However, if you select this setting you may be unable to access certain parts or functionality of the Deep Blue Health website. Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will issue cookies when you log on to the Deep Blue Health website.

Third Party Data Processors

Deep Blue Health uses Shopify and MailChimp to store customer data and for the distribution emails. Both of these companies use very secure systems and are GDPR compliant.

Deep Blue Health does not permit third party vendors to use customer personal data for any purpose outside of those disclosed within this privacy policy.

Deep Blue Health Ltd may disclose your personal data only:

  • In the event that Deep Blue Health sells or buys any business or assets, in which case Deep Blue Health may disclose your personal data to the prospective seller or buyer of such business or assets;
  • If Deep Blue Health or substantially all of its assets are acquired by a third party, in which case personal data held by it about its customers will be one of the transferred assets;
  • If Deep Blue Health is under a duty to disclose or share your personal data in order to comply with any legal obligation;
  • To protect the rights, property or safety of Deep Blue Health or its customers, which includes exchanging information with payment gateways for the purposes of fraud protection and credit risk reduction.

Securing your personal data

All information you provide to Deep Blue Health is stored on secure servers. We do not see or store your credit card details. Any payment transaction information will be encrypted and processed only by secure Payment Gateway service providers. For more information on our Payment Gateway providers click here.

Where Deep Blue Health has given you a password which enables you to access certain parts of the Deep Blue Health website, you are responsible for keeping this password confidential.

Once Deep Blue Health has received your information, Deep Blue Health will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access.

Links to Third Party Sites

The Deep Blue Health website may from time to time contain links to external websites. Deep Blue Health encourages its customers to review the privacy and security policies of any externally linked websites. Deep Blue Health assumes no responsibility or liability for the information, collection and disclosure practices of any sites that a user can access through the Deep Blue Health website. Please check the privacy policies of external websites before you submit any personal data to them.

Can I change or delete information secured?

Deep Blue Health does its utmost to ensure the quality and accuracy of the customer personal data in its possession, and as such invites newsletter subscribers and customers of the service to access or update their details as necessary. Deep Blue Health is committed to providing reasonable and practical access to allow visitors the opportunity to identify and correct any inaccurate details we may hold. If you have an account with us this can be done by logging into your account and editing the details. If you do not have an account with us you can email us at info@deepbluehealth.co.nz.

Deep Blue Health shall respond to your data access request within 30 days of receiving your request. If Deep Blue Health is unable to respond to your request within such period Deep Blue Health shall notify you of the reason why Deep Blue Health is so unable.

Should subscribers and customers subsequently choose to unsubscribe from mailing lists they can do so by following the instructions on how to unsubscribe provided in all Deep Blue Health communications.

On request, Deep Blue Health will delete personally identifiable information that has been submitted from the current database. As a general principle, Deep Blue Health will retain customer records for 7 years.

Children's Online Privacy Protection

The Deep Blue Health service is directed towards adult business users. Deep Blue Health does not knowingly collect information from children under the age of 16. Children under the age of 16 should not use the Deep Blue Health website or submit information to Deep Blue Health Ltd.

Changes to our privacy policy

Any changes that Deep Blue Health makes to this Customer Privacy Policy shall be posted on the Deep Blue Health website. This policy was last updated on the 28 August 2018.

Contact our Privacy Office if you have any queries about the privacy statement or to report a privacy issue or wish to know more about our Complaint Handling Procedure please contact tony@dbh.co.nz.